คุณสมบัติ

100% FREE , No service limitations (up to 10 MILLIONS hits/day)
- Fast and solid network 99.99% uptime with more than 1.500.000.0000 hits tracked monthly
- Full Real time statistics
- Online visitors ( recent visits, most active visitors, pupular pages, popular referer, geolocation )
- Unlimited traffic stats retention ( 10+ years )
- Geolocation, Browser, Toolbars , Languages , Hardware info - stats & trends
- Referer sites , Search engine , Social networks - stats & trends
- Visited urls , Visited page titles/tags , customized events/variables , downloads/clicks - stats & trends
- 2 levels of analysis included : LOG Analyzer (last 20.000 hits , soon will be available a version with 1.000.0000 hits) and Unlimited hourly/daily/monthly analytics
- LOG features: IP tags, IP tracking, visitors path , maximum detail on each single event on the site, advanced segmentation ( IP, COUNTRY, CITY, REFERER, SEARCH ENGINE KEYWORD , ENTRY PAGE, VISITED PAGE, BOUNCED VISITORS, VISITORS HARDWARE, LANGUAGE, ... ), segmentation filters can also be saved and loaded
- Control panel with stats , up to 300 sites per account.
- User Access Management and full privacy control for each site
- Support via Forum or Facebook
- Configurable counter options & starting values

Control panel with stats , up to 300 sites per account.
User Access Management and full privacy control for each site
Support via Forum or Facebook
Invisible or visible (gif or flash) counter
Configurable counter options & starting values

ใครกำลังออนไลน์

รายงานตามปฎิทิน

แหล่งที่มา, จากเว็บไหน

แหล่งที่มา, หน่วยค้นหา


อุปกรณ์ของผู้ใช้, ขนาดหน้าจอ

เครือข่าย, ระบบปฏิบัติการ

กลุ่มประชากร, ภาษาที่ใช้